Giải quyết hồ sơ tháng 2
Thủ tục cấp huyện
  Hồ sơ phải xử lý trong kỳ:
 • Tồn trước: 2693 hồ sơ.
 • Mới nhận: 13 hồ sơ.
  Tình trạng xử lý:
 • Đã giải quyết: 24 hồ sơ.
  • Đúng hạn: 24 hồ sơ.
  • Quá hạn: 0 hồ sơ.
 • Đã trả: 9 hồ sơ.
Thủ tục cấp xã/phường
  Hồ sơ phải xử lý trong kỳ:
 • Tồn trước: 33 hồ sơ.
 • Mới nhận: 23 hồ sơ.
  Tình trạng xử lý:
 • Đã giải quyết: 21 hồ sơ.
  • Đúng hạn: 21 hồ sơ.
  • Quá hạn: 0 hồ sơ.
 • Đã trả: 12 hồ sơ.