Giải quyết hồ sơ tháng 11
Thủ tục cấp huyện
  Hồ sơ phải xử lý trong kỳ:
 • Tồn trước: 1671 hồ sơ.
 • Mới nhận: 0 hồ sơ.
  Tình trạng xử lý:
 • Đã giải quyết: 0 hồ sơ.
  • Đúng hạn: 0 hồ sơ.
  • Quá hạn: 0 hồ sơ.
 • Đã trả: 0 hồ sơ.
Thủ tục cấp xã/phường
  Hồ sơ phải xử lý trong kỳ:
 • Tồn trước: 29 hồ sơ.
 • Mới nhận: 0 hồ sơ.
  Tình trạng xử lý:
 • Đã giải quyết: 0 hồ sơ.
  • Đúng hạn: 0 hồ sơ.
  • Quá hạn: 0 hồ sơ.
 • Đã trả: 0 hồ sơ.